class-img

تومان

480000

60%

دورۀ نکته و تست واژگان

آنلاین

مدرس: وحید رضوان پور

ویژۀ داوطلبان آزمون های ارشد، دکتری، tolimo، ept، mhle و...

تاریخ شروع: 1401-10-03

تعداد جلسات: 12جلسه

زمان: روزهای زوج - ساعت 17 الی 18:30

رزومه مدرس

1

لغات پرتکرار

مرور لغات پرتکرار و مهم کنکورهای ارشد و دکتری

2

تکنیک های تست زنی

آموزش تکنیک های تست زنی مبحث واژگان

3

سوالات کنکور

حل سوالات واژگان کنکورهای ارشد و دکترای سال های اخیر

class-img

تومان

480000

60%

دورۀ نکته و تست واژگان

مدرس: وحید رضوان پور

تاریخ شروع : 1401-10-03

تعداد جلسات: 12 جلسه

زمان: روزهای زوج - ساعت 17 الی 18:30

ویژۀ داوطلبان آزمون های ارشد، دکتری، tolimo، ept، mhle و...

1

لغات پرتکرار

مرور لغات پرتکرار و مهم کنکورهای ارشد و دکتری

2

تکنیک های تست زنی

آموزش تکنیک های تست زنی مبحث واژگان

3

سوالات کنکور

حل سوالات واژگان کنکورهای ارشد و دکترای سال های اخیر