آزمون های ارشد

ارشد سال 1401

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

ارشد سال 1400

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

ارشد سال 99

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

ارشد سال 98

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

آزمون سال 97

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

آزمون سال 96

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

آزمون سال 95

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

آزمون سال 94

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

آزمون سال 93

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

آزمون سال 92

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

آزمون سال 91

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

آزمون سال 90

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

آزمون های دکتری

دکتری وزارت علوم 1401

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

دکتری وزارت بهداشت 1400

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

دکتری وزارت علوم 1400

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

دکتری سال 99

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

آزمون سال 98

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

آزمون سال 97

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

آزمون سال 96

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

آزمون سال 95

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

آزمون سال 94

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

آزمون سال 93

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

آزمون سال 92

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

آزمون سال 91

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

آزمون سال 90

سوال و پاسخ تشریحی

دانلود

دکتری وزارت علوم 1401

پرسش و پاسخ

دانلود

دکتری وزارت بهداشت 1400

پرسش و پاسخ

دانلود

دکتری وزارت علوم 1400

پرسش و پاسخ

دانلود

دکتری سال 99

پرسش و پاسخ

دانلود

آزمون سال 98

پرسش و پاسخ

دانلود

آزمون سال 97

پرسش و پاسخ

دانلود

آزمون سال 96

پرسش و پاسخ

دانلود

آزمون سال 95

پرسش و پاسخ

دانلود

آزمون سال 94

پرسش و پاسخ

دانلود

آزمون سال 93

پرسش و پاسخ

دانلود

آزمون سال 92

پرسش و پاسخ

دانلود

آزمون سال 91

پرسش و پاسخ

دانلود

آزمون سال 90

پرسش و پاسخ

دانلود

ارشد سال 1401

پرسش و پاسخ

دانلود

ارشد سال 1400

پرسش و پاسخ

دانلود

ارشد سال 99

پرسش و پاسخ

دانلود

ارشد سال 98

پرسش و پاسخ

دانلود

آزمون سال 97

پرسش و پاسخ

دانلود

آزمون سال 96

پرسش و پاسخ

دانلود

آزمون سال 95

پرسش و پاسخ

دانلود

آزمون سال 94

پرسش و پاسخ

دانلود

آزمون سال 93

پرسش و پاسخ

دانلود

آزمون سال 92

پرسش و پاسخ

دانلود

آزمون سال 91

پرسش و پاسخ

دانلود

آزمون سال 90

پرسش و پاسخ

دانلود